Pierwsze kroki Dla Sprzedawców Dla Kupujących Kanały płatności Tabela prowizji SMS Premium Pro Załóż darmowe konto Logowanie
Regulamin usługi „Kod dostępu SMS”

§ 1. Uwagi ogólne

 • Usługa „Kod Dostepu SMS” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM.
 • Usługę świadczy Płatności Online sp. z o.o. z siedzibą ul. P.O.W. 17 lok. 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-244-02-16, REGON: 100762445, o kapitale zakładowym 50 000 zł. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX wydział gospodarczy, KRS: 0000352800.
 • Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  • GSM - (the Global System for Mobile Communications) - system komórkowej telefonii cyfrowej;
  • Operator - operator sieci GSM świadczący usługi GSM;
   Operatorami prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
   • Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o.,
   • Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o.,
   • P4 Spółka z o.o.,
   • Sferia S.A.;
  • SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
  • Kod dostępu SMS (dalej „kod SMS”) - 8-znakowy ciąg znaków alfanumerycznych dostarczony nadawcy wiadomości Premium SMS jako bezpłatny SMS zwrotny.
  • Premium SMS - skrócony numer specjalny o podwyższonej opłacie umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (prepaid) sieci Operatora GSM kwotą do zapłaty wynikającą z wysłania wiadomości SMS.
 • Każda osoba (dalej Klient), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium na którykolwiek z numerów Premium SMS przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§ 2. Korzystanie z Usługi

 • Aby zakupić za pośrednictwem Premium SMS unikalny KOD SMS umożliwiający czasowy lub ograniczony ilościowo dostęp do zawartości stron internetowych, serwisów i innych usług internetowych należy wysłać na wskazany numer Premium SMS wiadomość o treści zamówienia podanej w opisie produktu.
 • Koszt wysłania jednej wiadomości Premium SMS/MMS to, w zależności od numeru:
  • numer 7143, 71806 - cena 1 zł (1,23 z VAT);
  • numer 72550, 72926, - cena 2 zł ( 2,46 z VAT)
  • numer 73550, 73806 - cena 3 zł ( 3,69 z VAT)
  • numer 74550, 74866 - 4 zł ( 4,92 z VAT)
  • numer 75550 - cena 5 zł ( 6,15 z VAT)
  • numer 76550, 76986 - cena 6 zł ( 7,38 z VAT)
  • numer 79550, 79986 - cena 9 ( 11,07 z VAT)
  • numer 91909, 91986 - cena 19 ( 23,37 z VAT)
  • numer 92505, 92596 - cena 25 ( 30,75 z VAT
 • Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
 • Wiadomość Premium SMS może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty SIM.
 • W odpowiedzi na zamówienie o prawidłowej treści SMS wysłanego na poprawny numer, Klient otrzyma SMS zawierający unikalny kod SMS. Kod SMS należy do nadawcy wiadomości Premium SMS. Klient ma możliwość wykorzystania zakupionego Kodu SMS tylko w zakresie użytku osobistego.
 • Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 • Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie danych kodu SMS jest zabronione.
 • Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać za pomocą formularza reklamacyjnego.

§ 3. Odpowiedzialność

 • Płatności Online oświadcza, że dołoży najwyższej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
 • Płatności Online nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłaną wiadomość Premium SMS przez Klienta.
 • Płatności Online nie ponosi odpowiedzialności za błędnie działający serwis internetowy, w którym są wykorzystywane kody SMS przez Klienta.
 • Operator GSM nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłaną wiadomość Premium SMS przez Klienta.
 • Płatności Online nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
 • Płatności Online nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Płatności Online uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
 • Płatności Online nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje oraz materiały (pobrane z sieci Internet w zamian za kod SMS) ani za skutki ich wykorzystania.
 • Płatności Online nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi oraz urządzeń telekomunikacyjnych przez Klientów.
 • Niezależnie od powyższych ustaleń Płatności Online ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Płatności Online nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§ 4. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonywanych Usług będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku osiągnięcia ugody w postepowaniu polubownym spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny.
 • Płatności Online zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://platnosci-online.pl/regulamin_sms.html i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Na skróty

Płatności Online sp. z o.o.